کباب پز تابشی صنعتی

کباب پز تابشی صنعتی یک نوع اجاق پخت کباب به صورت گازی می باشد . همچنین کباب پز تابشی به خاطر استفاده از شعله های تابشی پخت کباب بدون دود انجام می شود . بنابراین آشپزخانه های صنعتی رستوران ، کبابی ، تهیه غذا ها ، تالار های پذیرایی براساس ظرفیت پخت روزانه کباب